Şubat 10

6552 sayılı Yasa (Torba Yasa) Değişikleri ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kitabımızın 2. baskısı 2015 Ocak Ayında çıkmıştır.

kapak2015

Kitabın 2. Baskısının 328. Sayfası için not:

5510 sayılı Yasanın “ Kurumca verilecek idarî para cezaları” başlıklı 102. maddesinin  beşinci fıkrasının “ Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir”  şeklindeki cümlesi AYM.nin 28.11.2013t., 2013/40-139 s. Kararı ile iptal edilmiştir. (RG.09.05.2014/28995)

 

Haziran 10

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

gurselavukatlik1964-1970 yılları arasında T.C.Emekli Sandığı Tahsis Müdürlüğünde geçen ve 1973-1986 yılları arasında da SSK avukatı olarak devam eden iki sosyal güvenlik kurumundaki çalışma hayatının üzerine 1986 yılından itibaren ve halen de ağırlıklı olarak sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında devam eden serbest avukatlık faaliyetinin sonunda elli yıla yaklaşan bir birikimin genç meslektaşlara aktarılması fikri doğdu.

Özellikle, sonraki sayfada yer alan listeden de görüleceği üere, sosyal güvenlik mevzuatının çok sık ve kapsamlı değişikliklere uğraması ve aynı şekilde yargı kararlarının da zaman içinde değişmesi işin içinde olanları dahi konuları takipte zorlar olması, bu konudaki çalışmaya bir an önce başlamayı gerektirdi.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi dahil yüksek yargı organlarının hukuk ve sosyal güvenlik ilkeleri ile bağdaştırılması zor bazı kararlarının varlığı böyle bir çalışma için diğer bir itici güç oldu.

Böyle bir çalışmanın dıştan göründüğü gibi kolay olmayacağı doğaldı. Bu noktada iki genç meslektaşım ve çalışma arkadaşımın katkıları ile bu çalışmayı meydana getirdik.

Özellikle, pratik hukuk alanındaki eserlerin en zayıf ve kırılgan noktaları bir gece çıkarılan bir torba yasa ile bazı bölümlerinin değişikliğe uğramaları ya da yargının içtihat değişiklikleri ile o bölümlerin güncelliklerini yitirmeleridir.

Buna karşı, yine teknoloji ile bir çözüm bularak “www.gurselavukatlik.com” isimli dinamik web sitesini oluşturduk.
Böylece, eserdeki bilgilerin güncellenmesi ve esere işlenmesi olanağı yaratılmakta, eserin güncelliğini uzun süre koruması umulmaktadır.